REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH PRZEZ REHASPORT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

 • 1
  [DEFINICJE]
 1. Regulamin określa zasady oraz warunki zawierania umów o świadczenie usług szkoleniowych w zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie przez spółkę REHASPORT CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.
 2. Użyte w  Regulaminie określenia oznaczają:
  a) Regulamin– niniejszy regulamin świadczenie usług szkoleniowych;
  b) Usługodawca lub Administrator – spółka REHASPORT CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 30, 60-201 Poznań, której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000240810, REGON: 300124187, NIP: 7811772289, kapitał zakładowy: 83.950,00 zł tel. +48 532 391 244 adres poczty elektronicznej: akademia@rehasport.pl będąca podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz 295);
 3. c) Klient– osoba fizyczna, z którą zawierana jest Umowa;
 4. d) Serwis– strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem akademiarehasport.pl
 5. e) Trener– lekarz, fizjoterapeuta, dietetyk lub psycholog lub inna kompetentna osoba świadcząca usługi szkoleniowe;
 6. f) Zgłoszenie– uzupełnienie formularza dostępnego na stronie wraz z deklaracją chęci udziału w wybranym szkoleniu;
 7. g) Szkolenie– zbiór lekcji zawierających treści z zakresu medycyny ruchu, realizowany w formie stacjonarnej przez Trenerów Usługodawcy. Lista szkoleń dostępna jest na stronie internetowej akademiarehasport.pl
 8. h) Umowa– umowa o świadczenie usług szkoleniowych, której stroną jest Usługodawca i Klient ;
 9. i) Newsletter– Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i aktualnościach dotyczących Serwisu oraz usług szkoleniowych Usługodawcy.
 10. j) RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 • 2
  [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
 1. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz szkoleń w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Klientów oraz osób trzecich.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu strony internetowej https://akademiarehasport.pl, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub innymi nieprzewidywalnymi zdarzeniami;
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klientów w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Użytkownika
 5. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany Trenera na innego prowadzącego (posiadającego stosowane kwalifikacje) w terminie 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, informując równocześnie Klientów poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu adres e-mailowy.
 • 3
  [ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU STACJONARNYM]
 1. Zawierana umowa pomiędzy Usługodawcą i Klientem jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu rozdziału III ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.287).
 2. Klient w celu zawarcia Umowy zapisuje się na szkolenie, co rozumiane jest jako wypełnienie formularza ze wskazaniem woli zapisania się na konkretne szkolenie. Umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Usługodawcę. Warunkiem prawidłowego wykonania Umowy przez Usługodawcę jest zapłata przez Klienta pełnej ceny za szkolenie.
 3. Klient może zapisać się na szkolenie poprzez wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie akademiarehasport.pl
 4. Zgłoszenie jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacją zawartych w nim warunków.
 5. Zgłoszenie będzie możliwe w miarę dostępności miejsc.
 6. Usługodawca potwierdza przyjęcie zgłoszenia w formie wiadomości elektronicznej w terminie 7 dni od dokonania zgłoszenia przez Klienta.
 7. Zapisanie się przez Klienta na szkolenie Usługodawcy jest równoznaczne z rezerwacją miejsca na szkoleniu.
 8. Klient zobowiązany jest do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych w procesie zapisania się na szkolenie;
 • 4
  [ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE]
 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty całkowitej ceny szkolenia w terminie 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w terminie wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, na numer rachunku bankowego wskazany przez Usługodawcę na stronie internetowej akademiarehasport.pl
 2. Za dzień płatności uznaje się dzień uznania środków przez rachunek bankowy Usługodawcy.
 • 5
  [REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU]
 1. Klient może zrezygnować z udziału w szkoleniu. Rezygnacja Klienta z udziału w szkoleniu może zostać dokonana w dowolnej formie, w tym za pomocą poczty elektronicznej w formie wiadomości e-mail na adres akademia@rehasport.pl.
 2. W przypadku rezygnacji Klienta z udziału w szkoleniu:
  a) W terminie 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Usługodawca dokona zwrotu wpłaconych kwot na rzecz Klienta.
  b) W terminie mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia, kwota wpłacona przez Klienta nie podlega zwrotowi.
 3. Usługodawca dokona zwrotu wpłaconych przez Klientów kwot w terminie 14 dni od daty rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. W terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia Klient uprawniony jest do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz innego Klienta, który będzie uczestnikiem danego szkolenia. Zmiana uczestnika szkolenia Klienta może zostać dokonana w formie wiadomości e-mail na adres: akademia@rehasport.pl. Każdorazowa zmiana uczestnika szkolenia wymaga zaakceptowania przez Usługodawcę. W przypadku zmiany uczestnika szkolenia całość wpłaty zostaje zaksięgowana na poczet rezerwacji nowego Klienta po otrzymaniu jego danych.
 5. W terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia Klient uprawniony jest do przeniesienia środków na poczet innego wybranego szkolenia z oferty Usługodawcy. Zmiana szkolenia następuje po dokonaniu przez Klienta zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego w Serwisie lub na adres mailowy akademia@rehasport.pl. Każdorazowa zmiana szkolenia stacjonarnego wymaga zaakceptowania przez Organizatora.
 • 6
  [ODWOŁANIE SZKOLENIA PRZEZ USŁUGODAWCĘ]
 1. Usługodawca zastrzega prawo do odwołania szkolenia , w szczególności w przypadku nieosiągnięcia minimalnej liczby uczestników szkolenia (minimalna liczba uczestników szkolenia to 70% maksymalnej ilości uczestników wskazana na stronie internetowej) lub zdarzeń losowych (m.in. choroba trenera, niedostępność sali szkoleniowej).
 2. Usługodawca, odwołując szkolenie stacjonarne, nie ponosi finansowej, ani jakiejkolwiek innej odpowiedzialności za poniesione przez Klientów koszty związane z podróżą i poczynionymi rezerwacjami, a które związane są ze szkoleniem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca szkolenia czy płatności związanej z zakwaterowaniem).
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Usługodawcę całość wpłaty zostanie zwrócona wszystkim Klientom na numery rachunków bankowych Klientów z których dokonano zapłaty Ceny za szkolenie, w terminie 14 dni od odwołania szkolenia.
 • 7
  [ODSTĄPIENIE OD UMOWY]
 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia zawarcia Umowy.
 2. Przykładowe oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy brzmi:
  „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy o świadczenie usług szkoleniowych –zawartej na odległość ze spółką REHASPORT CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, której zawarcie został mi potwierdzone w dniu …………… roku .
  Miejscowość …………………….. data ………………………….adres …………………………….
  Podpis czytelny ………………….”
 3. Jeżeli przed upływem terminu dla złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy została ona już wykonana, Klient nie może odstąpić od umowy i odmówić zapłaty kwoty ustalonego wynagrodzenia za wykonanie Umowy. Usługodawca nie może jednak żądać od Klienta pokrycia żadnych kosztów związanych z odstąpieniem poza żądaniem zapłaty kwoty ceny, o ile została już wykonana.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może przesłać w dowolnej formie, tak by dotarło do Usługodawcy i aby potrafił udokumentować fakt złożenia tego oświadczenia przed terminem realizacji Umowy (w tym list polecony na adres ul. Górecka 30, 60-201 Poznań, wiadomość e-mail: akademia@rehasport.pl).
 • 8
  [CENNIK]
 1. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, poczęstunki w przerwach oraz certyfikat. Ceny nie obejmują innych kosztów, w tym kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży.
 2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich oraz są cenami brutto.
 3. Cennik szkoleń zawierający aktualne ceny szkoleń jest dostępny w Serwisie w zakładce “Kursy”.
 • 9
  [REKLAMACJE]
 1. Klient może składać reklamacje dotyczące przebiegu szkolenia w formie pisemnej na adres ul. Górecka 30, 60-201 Poznań lub mailowej na adres akademia@rehasport.pl, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia danego szkolenia.
 2. Klient może składać reklamację dotyczącą innego zdarzenia niż przebieg szkolenia np. problem z wpłatą, fakturą, dofinansowaniem, w dowolnej formie, w tym formie pisemnej na adres ul. Górecka 30, 60-201 Poznań w terminie 30 dni od daty zakończenia danego szkolenia.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres zamieszkania Klienta lub siedziby Klienta, informacje dotyczące reklamacji (nazwa szkolenia, data i miejsce przeprowadzenia szkolenia), uzasadnienie reklamacji, oczekiwania Klienta wobec Usługodawcy z tytułu reklamacji.
 4. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
 • 10
  [ODPOWIEDZIALNOŚĆ]
 1. Klient zapisany na szkolenie organizowane przez Usługodawcę odpowiedzialny jest finansowo za szkody spowodowane przez siebie w trakcie trwania szkoleń do wysokości wyrządzonej szkody.
 2. Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Usługodawcę są:
  – obecność przeciwwskazań zdrowotnych, które utrudniają lub uniemożliwiają pracę fizjoterapeutyczną
 3. Wszyscy Klienci biorą udział w szkoleniach organizowanych przez Usługodawcę na własną odpowiedzialność.
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich zachowań utrudniających lub uniemożliwiających uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnym przez pozostałych uczestników.
 • 11
  [PRAWA AUTORSKIE]
 1. Wszystkie materiały udostępnione Klientom są przedmiotem majątkowych praw autorskich, przysługujących Usługodawcy, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1999 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).
 2. Wykonywanie zdjęć i nagrywanie materiałów wideo przez Klienta podczas szkoleń organizowanych przez Usługodawcę jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy;
 • 12
  [NEWSLETTER]
 1. Korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) po podaniu w zakładce Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola akcji; oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisu na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie z Newslettera jest możliwe również po wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji marketingowych dotyczących produktów szkoleniowych Rehasport Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
 3. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej na adres: akademia@rehasport.pl
 • 13
  [POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]
 1. Usługodawca, jako administrator danych informuje, ,że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym min. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z realizację szkoleń stacjonarnych dostępnych pod adresem akademiarehasport.pl
 2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących prawach, zostały zawarte w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
 • 14
  [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
 1. Uznanie postanowienia Regulaminu za nieważne, bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. Opracowanie niniejsze regulaminu stanowi własność Usługodawcy i chronione jest przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1231).
 3. Organizator informuje, iż nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

TRZYMAJ RĘKĘ NA PULSIE
Zostaw nam swój adres mailowy. Będziemy Cię informować o tym co się dzieje w świecie rehabilitacji. Nie zapomnimy o Tobie gdy będziemy organizować ciekawe szkolenia. Zero spamu, a w każdej chwili możesz się wypisać.